• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  List Minister Edukacji Narodowej

  Warszawa, 25 sierpnia 2018 roku

   

  Szanowni Państwo,
  Dyrektorzy Szkół,
  Nauczyciele,
  Rodzice i Uczniowie,

  przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy.
  1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.

  W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej
  i informatycznej
  . Szczególną uwagę środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również
  na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych
  oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.

  Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
  Będzie to pierwszy etap zmian porządkujących system finansowania zadań oświatowych.
  Chcemy, aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące, a także dyrektorów szkół i placówek.

  Ścieżka awansu zawodowego będzie powiązana z oceną pracy, a jej długość uzależniona od jakości pracy. Ujednolicony zostanie obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej będą ukierunkowane na wzmocnienie roli nauczyciela
  i podniesienie jego prestiżu. Wprowadzimy nową formułę doskonalenia zawodowego oraz podwyżki wynagrodzeń.

  Reforma edukacji to proces zaplanowany na wiele lat, ale już dziś pragnę podziękować dyrektorom szkół
  i nauczycielom, którzy od początku brali aktywny udział w jej wdrażaniu i byli blisko uczniów oraz rodziców. Uczestnictwo w ponad 3 tys. szkoleń zawodowych z nowej podstawy programowej jest znakiem
  zaangażowania środowiska nauczycielskiego w proces zmian w polskiej oświacie. Każdego dnia współpracują Państwo nie tylko z uczniami, ale także z ich rodzicami,  wkładając wiele wysiłku, pasji i entuzjazmu
  w nauczanie oraz wychowanie dzieci. Serdecznie za to dziękuję. Życzę wielu sukcesów edukacyjnych
  i satysfakcji z wykonywanej pracy.

  Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego składam również życzenia wszystkim uczniom,
  aby jak najlepiej wykorzystali nadchodzący czas. Korzystajcie ze wszystkich szans, jakie daje Wam szkoła,
  aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania
  na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Nie zapominajcie również
  o tym, że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli.

  Pragnę podkreślić, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.

  Wprowadzanie zmian w systemie edukacji poprzedziło przygotowanie przez samorządy nowych sieci szkół
  i dostosowanie ich do zmienionego ustroju. Dziękuję wszystkim prezydentom, burmistrzom, starostom, wójtom za włączenie się w proces reformowania polskiej oświaty i wspólną troskę o przyszłość młodego pokolenia. Zapewniliśmy finansowe wsparcie samorządów na pokrycie bieżących wydatków związanych
  z wdrażaniem zmian w edukacji. Zagwarantowaliśmy również środki na kolejne lata.

  Dziękuję również całemu środowisku polskiej oświaty za trud wkładany w niezwykle odpowiedzialny proces uczenia i wychowania. Państwa wiedza i zaangażowanie mają nieoceniony wpływ na rozwój młodego pokolenia. Dzięki codziennym wysiłkom uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale mogą także doskonalić swoje talenty. Rozwijając ich pasje i zainteresowania, wpływają Państwo na osobowość
  i charakter młodych ludzi, a to najważniejsze w pracy nauczyciela.

  Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.

  Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej